حجاری جمجمه

کمیل عضلات صورت و حجاری نهایی

تکمیل عضلات صورت و حجاری نهایی

ویدئو 288 تا 294 | جلسه هفدهم | ویژه هنرجویان
عضلات پشت گردنی عرضی

عضلات پشت گردنی عرضی

ویدئو 275 تا 287 | جلسه هفدهم | ویژه هنرجویان
عضلات نردبانی میانی پشت گردن

عضلات نردبانی میانی پشت گردن

ویدئو 260 تا 274 | جلسه هفدهم | ویژه هنرجویان
اجرای عضلات گوش و گیجگاهی

اجرای عضلات گوش و گیجگاهی

ویدئو 257 تا 259 | جلسه هفدهم | ویژه هنرجویان
طراحی عضلات چین دهنده ابرو وعضلات پیشانی

طراحی عضلات چین دهنده ابرو وعضلات پیشانی

ویدئو 250 تا 256 | جلسه هفدهم | ویژه هنرجویان
حجاری عضلات چانه و گونه

حجاری عضلات چانه و گونه

ویدئو 239 تا 249 | جلسه هفدهم | ویژه هنرجویان
مدلسازی عضلات هرمی زیر و بالای چشم

مدلسازی عضلات هرمی زیر و بالای چشم

ویدئو 232 تا 238 | جلسه هفدهم | ویژه هنرجویان
ساخت عضلات گوشه لب و عضله های زیرین فک

ساخت عضلات گوشه لب و عضله های زیرین فک

ویدئو 221 تا 232 | جلسه هفدهم | ویژه هنرجویان
مدلسازی و ایجاد جزئیات جمجمه سر

مدلسازی و ایجاد جزئیات جمجمه سر

ویدئو 197 تا 208 | جلسه شانزدهم | ویژه هنرجویان