حجاری آناتومی زن

آیا مجسمه ساز هستید؟ در دوره تخصصی زیبراش صفر تا صد آناتومی زن را خواهید آموخت

ساخت مو و تکمیل آناتومی زن

ساخت مو و تکمیل آناتومی زن

ویدئو 103 تا 110 | جلسه چهاردهم | ویژه هنرجویان
آموزش پیکر تراشی و ایجاد جزئیات آناتومی زن

آموزش پیکر تراشی و ایجاد جزئیات آناتومی زن

ویدئو 89 تا 102 | جلسه چهاردهم | ویژه هنرجویان
آموزش مدلسازی آناتومی زن در زیبراش

آموزش مدلسازی آناتومی زن در زیبراش

ویدئو 75 تا 88 | جلسه چهاردهم | ویژه هنرجویان