خانه فیلم‌های آموزشی زیبراش آموزش محیط و ابزار‌ها در زیبراش

آموزش محیط و ابزار‌ها در زیبراش

آموزش محیط و ابزار نرم‌افزار زیبراش

آموزش مدلسازی شخصیت انسانی

آموزش مدلسازی شخصیت انسانی

ویدئو 72 تا 74 | جلسه سیزدهم | ویژه هنرجویان
آموزش Zsketch و Mannequin

آموزش Zsketch و Mannequin

ویدئو 69 تا 71 | جلسه سیزدهم | ویژه هنرجویان
آموزش Zsphere Retopology

آموزش Zsphere Retopology

ویدئو 64 تا 68 | جلسه یازدهم و دوازدهم | ویژه هنرجویان
آموزش Zsphere و Zsketch

آموزش Zsphere و Zsketch

ویدئو 52 تا 63 | جلسه یازدهم و دوازدهم | ویژه هنرجویان
آموزش Texture Sculpting

آموزش Texture Sculpting

ویدئو 46 تا 51 | جلسه دهم | ویژه هنرجویان
آموزش Dynamesh

آموزش Dynamesh

ویدئو 43 تا 45 | جلسه نهم | ویژه هنرجویان
نحوه استفاده از تبلت و قلم نوری

نحوه استفاده از تبلت و قلم نوری

ویدئو 14 | جلسه پنجم | ویژه هنرجویان
آموزش Transpose

آموزش Transpose

ویدئو 12 و 13 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
آموزش Alpha 3D & VDM

آموزش Alpha 3D & VDM

ویدئو 11 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
آموزش Deformer ها

آموزش Deformer ها

ویدئو 9 و 10 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان