شمشیر جنگ ستارگان

شمشیر جنگ ستارگان

ویدئو 13 تا 24 | جلسه بیست و یکم | ویژه هنرجویان
Star Wars Sword

Star Wars Sword

ویدئو 1 تا 12 | جلسه بیست و یکم | ویژه هنرجویان
تکمیل حجاری آناتومی بدن مردان

تکمیل حجاری آناتومی بدن مردان

ویدئو 37 تا 51 | جلسه بیستم | ویژه هنرجویان
روند مدل سازی آناتومی مردان در زیبراش چگونه است

روند مدل سازی آناتومی مردان در زیبراش چگونه است

ویدئو 23 تا 36 | جلسه بیستم | ویژه هنرجویان
شروع حجاری آناتومی بدن مردان

شروع حجاری آناتومی بدن مردان

ویدئو 1 تا 11 | جلسه نوزدهم | ویژه هنرجویان
مدل سازی صورت انسان و پوست صورت

مدل سازی صورت انسان و پوست صورت

ویدئو 295 تا 297 | جلسه هجدهم | ویژه هنرجویان
کمیل عضلات صورت و حجاری نهایی

تکمیل عضلات صورت و حجاری نهایی

ویدئو 288 تا 294 | جلسه هفدهم | ویژه هنرجویان
عضلات پشت گردنی عرضی

عضلات پشت گردنی عرضی

ویدئو 275 تا 287 | جلسه هفدهم | ویژه هنرجویان
عضلات نردبانی میانی پشت گردن

عضلات نردبانی میانی پشت گردن

ویدئو 260 تا 274 | جلسه هفدهم | ویژه هنرجویان