خانه فیلم‌های آموزشی وی ری آموزش رندرینگ فضای شهری

آموزش رندرینگ فضای شهری

رندرگیری واقعی با وی ری

آموزش نورپردازی و خلق افکت نور ماشین

ویدئو 8 تا 11 | رندرینگ فضای شهری | ویژه هنرجویان
ساخت متریالها مورد نیاز در وی ری

آموزش ساخت متریال در پروژه فضای شهر‌ی + فایل پروژه

ویدئو 1 تا 7 | رندرینگ فضای شهری | ویژه هنرجویان