آموزش ترسیم مقطع

آموزش ترسیم مقطع با نرم افزار اتوکد

طراحی مقطع برج مسکونی

طراحی مقطع برج مسکونی

ویدئو 83 تا 92 | جلسه سیزدهم | ویژه هنرجویان
طراحی و ترسیم مقطع + فایل پروژه

طراحی و ترسیم مقطع + فایل پروژه

ویدئو 67 تا 82 | جلسه دهم و یازدهم و دوازدهم | ویژه هنرجویان