متحرک سازی اجزای مختلف صورت کاراکتر

اجزای صورت کاراکتر | ورکشاپ موشن گرافیک | ویژه هنرجویان
ایجاد استخوان بندی بر رو کاراکتر

ایجاد استخوان بندی بر رو کاراکتر

کاراکتر 1 تا کاراکتر 4 | ورکشاپ موشن گرافیک | ویژه هنرجویان
Ducky walk Cycle Workshop

Ducky walk Cycle Workshop

متحرک سازی کراکتر | ورکشاپ موشن گرافیک | ویژه هنرجویان