آموزش مدلسازی طرح گچکاری سنتی

آموزش مدلسازی طرح گچکاری سنتی

ویدئو 105 تا 110 | جلسه یازدهم | ویژه هنرجویان
آموزش ساخت گچبری‌ حلزونی

آموزش ساخت گچبری‌ حلزونی

ویدئو 94 تا 104 | جلسه دهم | ویژه هنرجویان
ایجاد ابزار خوردگی بر روی ستون با طرح کلاسیک

ایجاد ابزار خوردگی بر روی ستون با طرح کلاسیک

ویدئو 85 تا 93 | جلسه نهم | ویژه هنرجویان
گل‌های کلاسیک گچبری شده روی قاب دیوار و ستون

گل‌های کلاسیک گچبری شده روی قاب دیوار و ستون

ویدئو 80 تا 84 | جلسه هشتم | ویژه هنرجویان
گچکاری دیوارهای فضای داخلی کاخ

گچکاری دیوارهای فضای داخلی کاخ

ویدئو 69 تا 79 | جلسه هشتم | ویژه هنرجویان
طرح گچ‌کاری شده بر روی ستون

طرح گچ‌کاری شده بر روی ستون

ویدئو 58 تا 68 | جلسه هشتم | ویژه هنرجویان
ستون کلاسیک در فضای داخلی

ستون کلاسیک در فضای داخلی

ویدئو 53 تا 57 | جلسه هشتم | ویژه هنرجویان
مدلسازی گچ کاری بالروم

مدلسازی گچ کاری بالروم

ویدئو 49 تا 52 | جلسه هفتم | ویژه هنرجویان
گل‌های منبت روی مبل کلاسیک

گل‌های منبت روی مبل کلاسیک

ویدئو 40 تا 49 | جلسه ششم و هفتم | ویژه هنرجویان
لوستر سالن باله کاخ پرتقال

لوستر سالن باله کاخ پرتقال

ویدئو 30 تا 39 | جلسه پنجم و ششم | ویژه هنرجویان