لوستر مینیمال برای آشپزخانه

لوستر مینیمال برای آشپزخانه

ویدئو 14 | جلسه پنجم | ویژه هنرجویان
آموزش ایجاد لوستر گرد چوبی

آموزش ایجاد لوستر گرد چوبی

ویدئو 10 تا 11 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
ادوات تزئینی روی کنسول

ادوات تزئینی روی کنسول

ویدئو 6 تا 8 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان
کوزه تزئینی سفید مینیمال

کوزه تزئینی سفید مینیمال

ویدئو 1 تا 3 | جلسه اول و دوم |ویژه هنرجویان