خانه فیلم‌های آموزشی تری دی مکس آموزش تری دی مکس اجرای ساختمان لوتوس

آموزش تری دی مکس اجرای ساختمان لوتوس

نمای طبقه ششم در تری دی مکس

نمای طبقه ششم

ویدئو 39 تا 48 | ویژه هنرجویان
بالکن طبقات ساختمان در تری دی مکس

بالکن طبقات ساختمان

ویدئو 34 تا 38 | ویژه هنرجویان
ساخت پله‌های ورودی در تری دی مکس

ساخت پله‌های ورودی

ویدئو 27 تا 30 | ویژه هنرجویان
گل لوتوس در تری دی مکس

گل لوتوس

ویدئو 14 | ویژه هنرجویان
سرستون پیچکی در تری دی مکس

سرستون پیچکی

ویدئو 13 | ویژه هنرجویان