خانه فیلم‌های آموزشی تری دی مکس آموزش محیط و ابزار‌های تری دی استودیو مکس

آموزش محیط و ابزار‌های تری دی استودیو مکس

Architectural Object

Architectural Object

exdata 12 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
Editable Poly

Editable Poly

ویدئو 9 تا 11 | جلسه چهارم | ویژه هنرجویان
Tools Menu

Tools Menu

Exdata11 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان

Main Toolbar

Exdata10 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان
Group, Display Panel & View Menu

Group, Display Panel & View Menu

Exdata9 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان
Editable spline

Editable Spline

ویدئو 8 | جلسه سوم | ویژه هنرجویان
Extended Primitives، Application Menu, Edit Menu &Object Primitives

Extended Primitives، Application Menu, Edit Menu &Object Primitives

ex data 5 تا ex data| جلسه دوم | ویژه هنرجویان