خانه فیلم‌های آموزشی تری دی مکس آموزش تری دی مکس اجرای ساختمان بیمه

آموزش تری دی مکس اجرای ساختمان بیمه

گنبد انتهایی ساختمان بیمه در تری دی مکس

گنبد انتهایی ساختمان بیمه

ویدئو 129 تا 141 | ویژه هنرجویان
اجرای نمای قسمت فوقانی در تری دی مکس

اجرای نمای قسمت فوقانی

ویدئو 118 تا 128 | ویژه هنرجویان
طبقات انتهایی ساختمان در تری دی مکس

طبقات انتهایی ساختمان

ویدئو 107 تا 117 | ویژه هنرجویان
نمای قسمت میانی در تری دی مکس

نمای قسمت میانی

ویدئو 89 تا 97 | ویژه هنرجویان
باند طبقه سوم در تری دی مکس

باند طبقه سوم

ویدئو 73 تا 80 | ویژه هنرجویان
ایجاد نمای طبقه‌ی دوم در تری دی مکس

ایجاد نمای طبقه‌ی دوم

ویدئو 56 تا 62 | ویژه هنرجویان
باند با اجرای دیتیل لول دوم در تری دی مکس

باند با اجرای دیتیل لول دوم

ویدئو 53 تا 55 | ویژه هنرجویان