خانه فیلم‌های آموزشی تری دی مکس آموزش تری دی مکس اجرای موزه گوگنهایم بیلبائو

آموزش تری دی مکس اجرای موزه گوگنهایم بیلبائو

تکمیل ساختمان گالری شرقی در تری دی مکس

تکمیل ساختمان گالری شرقی

ویدئو 138 تا 154 | ویژه هنرجویان
ساخت محوطه و گالری جنوبی در تری دی مکس

ساخت محوطه و گالری جنوبی

ویدئو 111 تا 121 | ویژه هنرجویان
تکمیل محوطه‌ی شمالی در تری دی مکس

تکمیل محوطه‌ی شمالی

ویدئو 90 تا 93 | ویژه هنرجویان