خانه فیلم آموزشی دوره‌ها فیلم‌های آموزشی تری دی مکس

فیلم‌های آموزشی تری دی مکس

تکمیل ورکشاپ دوره ۱۱۱

ویدئو 21 و 22| جلسه یازدهم| ویژه هنرجویان
مدل سازی فضای خارجی اتاق خواب رویایی

مدل سازی فضای خارجی اتاق خواب رویایی

ویدئو 16 و 17| جلسه هفتم و هشتم| ویژه هنرجویان
آموزش مدل سازی دراور اتاق خواب رویایی

آموزش مدل سازی دراور اتاق خواب رویایی

ویدئو 9| جلسه چهارم| ویژه هنرجویان